Dr. N. Vijayarangan, MD.,        

       Chairman i/c


Dr. N. Vijayarangan, MD.,        

       Chairman i/c


Mr. K. Karthikeyan, MCA.,

Secretary & Treasurer i/c


Mr. K. Karthikeyan, MCA.,

Secretary & Treasurer i/c


Mr. P.N. Rethinekumar, M.A.,B.G.L.,

          Member


Mr. P.N. Rethinekumar, M.A.,B.G.L.,

          Member


Mr. G. V. Raghavan, B.Com.,

          Member


Mr. G. V. Raghavan, B.Com.,

          Member


Mr. G.Mahesh, B.Sc.,

          Member


Mr. G.Mahesh, B.Sc.,

          Member


Mr. N. Gnana Sundar, B.A.,

          Member


Mr. N. Gnana Sundar, B.A.,

          Member

Mrs.R.Gomathy Rethinekumar, B.A.,M.Sc.,

         Member

Mrs.R.Gomathy Rethinekumar, B.A.,M.Sc.,

         Member

Ms. S.Malathi, M.A., B.Ed., B.L.I.S.,

         Member

Ms. S.Malathi, M.A., B.Ed., B.L.I.S.,

         Member

Mr. P. Sundaresan Pillai,

         Member

Mr. P. Sundaresan Pillai,

         Member

Mr. M. Rajasekaran, DME.,

         Member

Mr. M. Rajasekaran, DME.,

         Member